ROZUMĚNÍ SOCIÁLNÍM SITUACÍM - PODPORA SEBEPOJETÍ... - Romana STRAUSSOVÁ

ROZUMĚNÍ SOCIÁLNÍM SITUACÍM - PODPORA SEBEPOJETÍ... - Romana STRAUSSOVÁ

Rozumění sociálním situacím a podpora sebepojetí základem sociálních kompetencí a seberegulace u PAS

PhDr. Romana Straussová, Ph.D.

Sociální dovednosti se rozvíjejí v kontaktu s druhými, nejlépe vrstevníky při budování přátelských vztahů. Umožňují kooperaci a mají vliv na schopnost najít si zaměstnání a prožít šťastný život. Jde o oblast terapeutického zájmu u pacientů s PAS. Pro zlepšení sociálních kompetencí je důležitým předpokladem funkční jazyk, především pragmatika a sociální diskurz. Dovednost udržet téma rozhovoru a neodbíhat z důvodu řetězení vlastních asociací do své linie, sledovat linii komunikačního partnera a reagovat na jeho nové podněty. 

Pro sociální nácviky u dětí školního věku je prvořadou podmínkou úspěchu snížení stresu souvisejícího se za/odblokováním kognitivního systému. Pro učení se novému potřebuje být dítě připravené vnímat podněty přicházející od druhých, což souvisí se sebepojetím a odvahou. Prvořadým úkolem je vytvořit pro dítě prostor důvěry, ve kterém může aktivovat vlastní rozhodování, seberegulaci. Terapie spočívá ne v učení, ale v úpravě prostředí dítěte s PAS, vedoucí k aktivaci seberegulace a tím zvýšení sociálních kompetencí, sebehodnocení. U dítěte s PAS vede snaha o učení častěji k jeho pasivitě než k potřebné seberegulaci. Přitom nedostatek sebekontroly je kontraindikací pro samostatný a šťastný život.