6. KLINICKO-LOGOPEDICKÉ SYMPOZIUM 21.6.2024 – 22.6.2024

 

"PORUCHA AUTISTICKÉHO SPEKTRA".

PŘEDNÁŠKY

1) PŘEDNÁŠKA No. 1  -  Proč dochází k záměnám PAS a DLD?  (L. Pospíšilová)

2) PŘEDNÁŠKA No. 2 - Role dětského neurologa v multioborovém týmu odborníků pečujících o děti s PAS. (H. Ošlejšková)

3) PŘEDNÁŠKA No. 3 - Mýty a fakta o poruchách autistického spektra a jejich význam pro praxi v ČR. (K. Thorová)

4) PŘEDNÁŠKA No. 4 - Terapie malé sebedůvěry u dospívajících s vysocefunkčním autismem. (L. Vacková)

5) PŘEDNÁŠKA No. 5 - PAS z pohledu pedopsychiatrie. (J. Schmitdová)

6) PŘEDNÁŠKA No. 6 - Neurodiverzita. (M. Czémy)

7) PŘEDNÁŠKA No. 7 - Rozumění sociálním situacím a podpora sebepojetí základem sociálních kompetencí a seberegulace u PAS. (R. Straussová)

8) PŘEDNÁŠKA No. 8 - Klíčová úloha motivace při rozvoji komunikace osob s PAS. (D. Pavljuk)

9) PŘEDNÁŠKA No. 9 - DIR Floortime. (Z. Camm)

10) PŘEDNÁŠKA No. 10 - Specifika logopedické intervence u dětí s PAS, možné bariéry (P. Hrančíková)

11) PŘEDNÁŠKA No. 11 - Senzorická integrace. (E. Haškovcová, P. Dvořáková)

12) PŘEDNÁŠKA No. 12 - Neurosenzorická terapei ve Snoezelen-MSE prostředí u dětí s PAS. (R. Filátová)

13) PŘEDNÁŠKA No. 13 - Práce s dětmi s PAS metodou PlayWisely. (V. Fílová)

 

 

Přednášky

PRÁCE S DĚTMI S PAS METODOU PLAYWISELY - Veronika FÍLOVÁ

Dětská akademie PlayWisely®: Inovativní a komplexní řešení vzdělávání budoucnosti od miminek až po předškoláky Rané vzdělávání má klíčový význam pro celkový rozvoj dětí a připravenost na další vzdělávání a život. V dnešní rychle se měnící společnosti, kladoucí důraz i na mnohočetnou inteligenci a...

SENZORICKÁ INTEGRACE - Eliška HAŠKOVCOVÁ, Petra DVOŘÁKOVÁ

Senzorický proces a možnosti využití přístupu Ayres Sensory Integration (ASI) u dětí s PAS   PAS je neurovývojovou poruchou charakterizovanou deficity ve dvou základních oblastech, v sociální komunikaci a v narušení variability, které se projevuje v repetitivních vzorcích chování,...

SPECIFIKA LOGOPEDICKÉ INTERVENCE U DĚTÍ S PAS, MOŽNÉ BARIÉRY - Petra HRANČÍKOVÁ

Přes dobře nastavený program logopedické intervence pro dětí s PAS, často nedochází k očekávanému progresu. Důvodem jsou často bariéry v oblastech chování, učení nebo jazyka. Jedná se o schopnosti a dovednosti, o které jsme zvyklí se často při své práci opírat, u dětí s PAS to však často není...

DIR Floortime - Zuzana CAMM

Úvod to theorie modelu DIRFloortime®   Jste srdečně zváni na inspirativní přednášku zabývající se nadčasovým a na popularitě rostoucím vývojovým modelem renomovaného dětského psychiatra Dr. Stanleyho Greenspana a jeho spoluautorky, vývojové psycholožky, Dr. Sereny Wieder. DIRFloortime® bude...

KLÍČOVÁ ÚLOHA MOTIVACE PŘI ROZVOJI KOMUNIKACE OSOB S PAS - Diana PAVLJUK

Moderní aplikovaná behaviorální analýza (ABA) při práci s jedincem s poruchou autistického spektra neustále zkoumá jeho zájmy a záliby, aby je zahrnula do kontextu učení při rozvoji jeho dovedností. Při volbě dílčích cílů učení vždy vychází z toho, aby nové dovednosti zlepšily...

ROZUMĚNÍ SOCIÁLNÍM SITUACÍM - PODPORA SEBEPOJETÍ... - Romana STRAUSSOVÁ

Rozumění sociálním situacím a podpora sebepojetí základem sociálních kompetencí a seberegulace u PAS PhDr. Romana Straussová, Ph.D. Sociální dovednosti se rozvíjejí v kontaktu s druhými, nejlépe vrstevníky při budování přátelských vztahů. Umožňují kooperaci a mají vliv na schopnost najít...

NEURODIVERZITA - Miklos CSÉMY

Vývojová zkušenost neurodivergence je reprezentována neurobiologickými změnami, které dlouhodobě ovlivňují prožívání a chování. Klientův současný stav chápeme jako důsledek epigenetiky, životních zkušeností a jejich intrapsychické reprezentace. Neurodivergenci nevnímáme jako parciální...

TERAPIE MALÉ SEBEDŮVĚRY U DOSPÍVAJÍCÍCH S VYSOCEFUNKČNÍM AUTISMEM - Lenka VACKOVÁ

Terapie malé sebedůvěry u dospívajících s vysocefunkčním autismem představuje poměrně opomíjené, ale    neméně důležité téma. Autorka vychází z kognitivně behaviorální terapie, kterou sama uplatňuje ve své    praxi klinického logopeda a psychologa. Stěžejním tématem samotné...
1 | 2 >>