PROČ DOCHÁZÍ K ZÁMĚNÁM PAS A VD? - Lenka POSPÍŠILOVÁ

PROČ DOCHÁZÍ K ZÁMĚNÁM PAS A VD? - Lenka POSPÍŠILOVÁ

Porucha autistického spektra (PAS) a vývojová porucha jazyka (Developmental language disorder, DLD) – v Čechách známá pod pojmem vývojová dysfázie, ale podle MKN-10 kódována jako expresivní porucha řeči nebo receptivní porucha řeči, náleží spolu s dalšími poruchami do nové kategorie Neurovývojové poruchy (DSM-5 a ICD-11).

Společné znaky jednotlivých poruch vytvořily koncept neurovývojových poruch, který zároveň slouží k lepšímu pochopení každé z nich. Mezi nimi jsou dvě poruchy, které v sobě zahrnují obtíže s komunikací, ale každá jinak: PAS se sociální komunikací a DLD s rozuměním a produkcí mluvené, psané a znakové modality jazyka. Avšak mezi narušené oblasti jazyka patří rovněž pragmatika, která si všímá záměru i strategie mluvčího, situace a kontextu verbálních i neverbálních výpovědí. A právě pragmatika je obecně přijímaným aspektem diferenciální diagnostiky PAS a DLD a zároveň jedním z mála sporných míst, ve kterých se neshodují stávající klasifikační systémy (DSM-5 a ICD-11), které od sebe dělí dekáda let – a tedy množství nových výzkumů.

Příspěvek pomocí soudobých studií především genetických, neurozobrazovacích a psycholingvistických informuje o vztahu PAS a DLD a vytyčuje rámce pro klinickou praxi diagnostiky i léčebné terapie obou poruch.