PREVENCE NEŽÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ - Diana PAVLJUK

PREVENCE NEŽÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ - Diana PAVLJUK

U většiny dětí s autismem nalézáme 2 deficity v klíčových oblastech, které mají devastující dopad na jejich schopnost učení se novým dovednostem. Jednou z těchto překážek je snížený zájem o komunikaci a sociální interakci a tou druhou je deficit v oblasti nápodoby, ať už se jedná o motorickou imitaci či cílené opakování slyšeného. Pokud dítě s PAS nemá efektivní komunikační kanál, s přibývajícím věkem u něj roste riziko, že svoje potřeby a přání začne komunikovat chováním náročným na péči. Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) nám nabízí efektivní postupy tzv. párování, které umožňují překonat bariéry při učení díky systematické práci na zvyšování zájmu dítěte o kontakt s dospělými a rozvoj zájmů dítěte. Cíle učení zařazujeme teprve až už máme postupně vybudovaný pozitivní vztah dítěte k nám a učebním materiálům, aby se s námi dítě učilo rádo, cítilo se uvolněně a bezpečně. Příspěvek se zaměřuje na konkrétní postupy, jak navázat kvalitní pracovní koalici s dítětem.