POSPÍŠILOVÁ LENKA

POSPÍŠILOVÁ LENKA

Po počáteční ambulantní praxi na dětském oddělení OÚNZ a současně v týmu rehabilitačního stacionáře pod vedením dětského neurologa atestovala v oboru klinická logopedie (KL). Založila mezirezortní centrum pro děti Demosthenes, které se již čtvrt století věnuje dětem a jejich rodinám v systému provázané koordinované péče zdravotníků (z toho 15 let se zkušeným dětským neurologem), pedagogů a sociálních pracovníků. V roce 2022 v rámci doktorského studijního programu lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK obhájila pod školitelem profesorem pedopsychiatrie Michalem Hrdličkou a konzultantem profesorem dětské neurologie Vladimírem Komárkem disertační práci na téma Klinický obraz vývojové dysfázie v konceptu neurovývojových poruch. Díky účasti ve víceoborovém výzkumném projektu s FN Motol (2016-2019) porovnávajícím děti s PAS a DLD (vývojovou dysfázii) neurozobrazením bylo výsledkem disertační práce vytvoření pilotního řečového, jazykového a sociálně komunikačního profilu dětí obou poruch a zároveň jejich porovnání pomocí tehdy dostupného diagnostického materiálu KL.

Je lektorkou předatestačního vzdělávání AKL ČR (neurovývojové poruchy pro KL, genetika a neurobiologie řeči a jazyka) při IPVZ a kursu KL diagnostiky u dětí v Demosthenu.

Kromě zahraniční publikace týmového výzkumného projektu publikuje v LKL, ČSSN, CSPSYCH. Je spoluautorkou učebnice KL, přednáší na fórech KL, pediatrie, pedopsychiatrie, dětské psychologie i na vzdělávacím semináři pedagogů. Je soudním znalcem v oboru KL.