OŠLEJŠKOVÁ HANA

OŠLEJŠKOVÁ HANA
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Narozena 3.4.1956 v Boskovicích
Pracoviště Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 613 00
Adresa Roubalova 458/5b, 602 00 Brno
Telefon +420 532 234 919
Email oslejskova.hana@fnbrno.cz
VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PRAXE
2009 - 2023 Přednosta Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno
2009 Jmenována docentem neurologie
2008 Obhájena habilitační práce v oboru neurologie
2008 Ukončení postgraduální doktorandského studia LF MU
2008 Statut klinického epileptologa
2003 - 2020 Vedoucí lékařka dětské části Centra pro epilepsie Brno
1997 - 2005 Zástupce přednosty kliniky pro léčebně preventivní péči
1997 Dlouhodobá stáž „Metabolické poruchy se zaměřením na
onemocnění nervového systému“ KDDL VFN Praha
 
1995 Vedoucí lékař oddělení KDN FN Brno
1993 Funkční odbornost EEG
1992 Nástavbová atestace z dětské neurologie
1989 Atestace z neurologie I. stupně
1989 Stáž na Neurologické klinice ILF Praha
1981 - dosud Klinika dětské neurologie FN a LF MU Brno
1975 - 1981 Lékařská fakulta UJEP Brno (obor Všeobecné lékařství)
1972 - 1975 Gymnázium Boskovice
ČLENSTVÍ A DALŠÍ ČINNOST
 Výbor Společnosti dětské neurologie ČLS JEP (od r. 2004, předsedkyně 2007 -
2011)
 Výbor České ligy proti epilepsii (od r. 2007, předsedkyně od r. 2019 dosud)
 Specializační oborová rada Dětské neurologie (předsedkyně od r. 2018 dosud)
 Etická komise FN Brno (od r. 2004 dosud)
 Garant LF MU Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Garant FN Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Oborová rada neurologie pro doktorské studium na LF MU Brno (od r. 2009
dosud)
 Oborová rada pro doktorské studium v programu Speciální pedagogika (od r. 2006
dosud)
 Zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Dětské neurologie (od r. 2005
dosud)
 Akreditační komise pro Dětskou neurologii (od r. 2005 dosud)
 Sekce biochemické genetiky SLG ČLS JEP
 Redakční rada České a slovenské neurologie a neurochirurgie (od r. 2011 dosud)
 „Širší redakční rada“ časopisu Neurologie pro praxi (od r. 2005 dosud)
 Správní rada Nadačního fondu dětské onkologie Krtek
 Komise pro pediatrickou specializaci na LF MU
 Konzultant Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 Ústřední znalecká komise MZ ČR
 
2
 
PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Pregraduální výuka lékařů, dalších vysokoškoláků a středně zdravotnických
pracovníků
Lékařská fakulta MU Brno
Pedagogická fakulta MU Brno - Katedra speciální pedagogiky
Vedoucí samostatných prací studentů
SVOČ LF MU
v r. 2007 - 3. místo na 51. Studentské vědecké konferenci LF MU
„Cesta pacienta za diagnózou poruch autistického“
v r. 2009 - 1. místo v interní sekci na 53. Studentské vědecké konfe-
renci LF MU „Výskyt epileptiformní aktivity a epilepsie u dětí
s ADHD syndromem a vztah lokalizace fokusu epileptiformní
aktivity k jádrovým příznakům ADHD“
 
v r. 2011 - 1. místo v interní sekci na 55. Studentské vědecké
konferenci LF MU „Vliv novorozenecké žloutenky na vznik
autismu“
 
P Pool studium
 
Školitelka studenta LF MU na téma: Kognitivní poruchy u dětí s epilepsií
– význam jejich dynamického sledování v managementu terapie.
Obhájeno úspěšně dne 26.05.2021 s hodnocením A.
 
Postgraduální vzdělávání lékařů
Odborný školitel postgraduálního distančního doktorandského studia v oboru
neurologie
 MUDr. Michal Ryzí: Příčiny neúspěšnosti resekčních operací u pacientů
s epilepsií.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Pavlína Cahová (Danhofer): Zjištění incidence ADHD (klasifikace
DSM-IV) u dětských pacientů s epilepsií sledovaných v Univerzitním centru
pro epileptologii a epileptochirurgii Masarykovy univerzity: prospektivní
studie v letech 2009-2011. Vztah epileptoformní aktivity na sklapovém
EEG, epilepsie a fenotypového vyjádření ADHD.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Ondřej Horák: Role amplitudového a konvenčního EEG u
novorozenců s časným asfytickým syndromem léčených řízenou
hypotermií: elektrofyziologické koeralce a prognostické aspekty
Aktuálně probíhá.
Bohatá přednášková činnost v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a sester
(celostátní kongresy, IDVPZ Brno, IPVZ Bratislava, Subkatedra dětské neurologie
IPVZ Praha a další)
PUBLIKAČNÍ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 1)
 
WoS Scopu
s
Document results 77 62
Article 37 42
Review 12 15
Letter 2 3
Editorial 1 1
Meeting Abstract 26 -
 
2
Cumulative IF 54,826 53,068
First author 13 16
h-index 10 12
Citation of author 323 366
Exclude self citations of author 300 333
Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za nejvýznamnější příspěvek
k rozvoji klinické medicíny za rok 2009
Kuba R., Brázdil M., Kalina M., Procházka T., Hovorka J., Nežádal T., Hadač J., Brožová
K., Sebroňová V., Komárek V., Marusič P., Ošlejšková H., Zárubová J., Rektor I.
Vagus nerve stimulation: longitudinal follow-up of patients treated for 5 years. Seizure
2009; 18: 269-274.
VEĎECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 2)
AZV granty, členka řešitelského týmu: 3
Interní grantové projekty FN Brno, hlavní řešitel: 1
Projekty Institucionální podpory FN Brno, hlavní řešitel: 4
Projekty LF MU Brno (hlavní řešitel): 6
Projekty LF MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Projekty MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Další projekty, členka řešitelského týmu: 4
 
HLAVNÍ ZKOUŠEJÍCÍ LÉKOVÝCH STUDIÍ SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č.3)
2007 – dosud: 4
Aktuálně probíhá: 1
USPOŘÁDÁNÍ SJEZDŮ, KONFERENCÍ, PRACOVNÍCH SEMINÁŘŮ, atd.
Hlavní organizátor 44., 47. a 53. česko-slovenských dnů dětské neurologie, (celostátní
kongres)
Prezidentka 32. Českého a slovenského epileptologického sjezdu
Organizátorka pravidelných „Setkání dětských neurologů a pediatrů v Brně“ 
 
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. V Brně 18.3.2024
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Roubalova 5a
602 00 Brnodoc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Narozena 3.4.1956 v Boskovicích
Pracoviště Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 613 00
Adresa Roubalova 458/5b, 602 00 Brno
Telefon +420 532 234 919
Email oslejskova.hana@fnbrno.cz
VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PRAXE
2009 - 2023 Přednosta Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno
2009 Jmenována docentem neurologie
2008 Obhájena habilitační práce v oboru neurologie
2008 Ukončení postgraduální doktorandského studia LF MU
2008 Statut klinického epileptologa
2003 - 2020 Vedoucí lékařka dětské části Centra pro epilepsie Brno
1997 - 2005 Zástupce přednosty kliniky pro léčebně preventivní péči
1997 Dlouhodobá stáž „Metabolické poruchy se zaměřením na
onemocnění nervového systému“ KDDL VFN Praha
 
1995 Vedoucí lékař oddělení KDN FN Brno
1993 Funkční odbornost EEG
1992 Nástavbová atestace z dětské neurologie
1989 Atestace z neurologie I. stupně
1989 Stáž na Neurologické klinice ILF Praha
1981 - dosud Klinika dětské neurologie FN a LF MU Brno
1975 - 1981 Lékařská fakulta UJEP Brno (obor Všeobecné lékařství)
1972 - 1975 Gymnázium Boskovice
ČLENSTVÍ A DALŠÍ ČINNOST
 Výbor Společnosti dětské neurologie ČLS JEP (od r. 2004, předsedkyně 2007 -
2011)
 Výbor České ligy proti epilepsii (od r. 2007, předsedkyně od r. 2019 dosud)
 Specializační oborová rada Dětské neurologie (předsedkyně od r. 2018 dosud)
 Etická komise FN Brno (od r. 2004 dosud)
 Garant LF MU Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Garant FN Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Oborová rada neurologie pro doktorské studium na LF MU Brno (od r. 2009
dosud)
 Oborová rada pro doktorské studium v programu Speciální pedagogika (od r. 2006
dosud)
 Zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Dětské neurologie (od r. 2005
dosud)
 Akreditační komise pro Dětskou neurologii (od r. 2005 dosud)
 Sekce biochemické genetiky SLG ČLS JEP
 Redakční rada České a slovenské neurologie a neurochirurgie (od r. 2011 dosud)
 „Širší redakční rada“ časopisu Neurologie pro praxi (od r. 2005 dosud)
 Správní rada Nadačního fondu dětské onkologie Krtek
 Komise pro pediatrickou specializaci na LF MU
 Konzultant Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 Ústřední znalecká komise MZ ČR
 
2
 
PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Pregraduální výuka lékařů, dalších vysokoškoláků a středně zdravotnických
pracovníků
Lékařská fakulta MU Brno
Pedagogická fakulta MU Brno - Katedra speciální pedagogiky
Vedoucí samostatných prací studentů
SVOČ LF MU
v r. 2007 - 3. místo na 51. Studentské vědecké konferenci LF MU
„Cesta pacienta za diagnózou poruch autistického“
v r. 2009 - 1. místo v interní sekci na 53. Studentské vědecké konfe-
renci LF MU „Výskyt epileptiformní aktivity a epilepsie u dětí
s ADHD syndromem a vztah lokalizace fokusu epileptiformní
aktivity k jádrovým příznakům ADHD“
 
v r. 2011 - 1. místo v interní sekci na 55. Studentské vědecké
konferenci LF MU „Vliv novorozenecké žloutenky na vznik
autismu“
 
P Pool studium
 
Školitelka studenta LF MU na téma: Kognitivní poruchy u dětí s epilepsií
– význam jejich dynamického sledování v managementu terapie.
Obhájeno úspěšně dne 26.05.2021 s hodnocením A.
 
Postgraduální vzdělávání lékařů
Odborný školitel postgraduálního distančního doktorandského studia v oboru
neurologie
 MUDr. Michal Ryzí: Příčiny neúspěšnosti resekčních operací u pacientů
s epilepsií.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Pavlína Cahová (Danhofer): Zjištění incidence ADHD (klasifikace
DSM-IV) u dětských pacientů s epilepsií sledovaných v Univerzitním centru
pro epileptologii a epileptochirurgii Masarykovy univerzity: prospektivní
studie v letech 2009-2011. Vztah epileptoformní aktivity na sklapovém
EEG, epilepsie a fenotypového vyjádření ADHD.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Ondřej Horák: Role amplitudového a konvenčního EEG u
novorozenců s časným asfytickým syndromem léčených řízenou
hypotermií: elektrofyziologické koeralce a prognostické aspekty
Aktuálně probíhá.
Bohatá přednášková činnost v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a sester
(celostátní kongresy, IDVPZ Brno, IPVZ Bratislava, Subkatedra dětské neurologie
IPVZ Praha a další)
PUBLIKAČNÍ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 1)
 
WoS Scopu
s
Document results 77 62
Article 37 42
Review 12 15
Letter 2 3
Editorial 1 1
Meeting Abstract 26 -
 
2
Cumulative IF 54,826 53,068
First author 13 16
h-index 10 12
Citation of author 323 366
Exclude self citations of author 300 333
Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za nejvýznamnější příspěvek
k rozvoji klinické medicíny za rok 2009
Kuba R., Brázdil M., Kalina M., Procházka T., Hovorka J., Nežádal T., Hadač J., Brožová
K., Sebroňová V., Komárek V., Marusič P., Ošlejšková H., Zárubová J., Rektor I.
Vagus nerve stimulation: longitudinal follow-up of patients treated for 5 years. Seizure
2009; 18: 269-274.
VEĎECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 2)
AZV granty, členka řešitelského týmu: 3
Interní grantové projekty FN Brno, hlavní řešitel: 1
Projekty Institucionální podpory FN Brno, hlavní řešitel: 4
Projekty LF MU Brno (hlavní řešitel): 6
Projekty LF MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Projekty MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Další projekty, členka řešitelského týmu: 4
 
HLAVNÍ ZKOUŠEJÍCÍ LÉKOVÝCH STUDIÍ SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č.3)
2007 – dosud: 4
Aktuálně probíhá: 1
USPOŘÁDÁNÍ SJEZDŮ, KONFERENCÍ, PRACOVNÍCH SEMINÁŘŮ, atd.
Hlavní organizátor 44., 47. a 53. česko-slovenských dnů dětské neurologie, (celostátní
kongres)
Prezidentka 32. Českého a slovenského epileptologického sjezdu
Organizátorka pravidelných „Setkání dětských neurologů a pediatrů v Brně“ 
 
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. V Brně 18.3.2024
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Roubalova 5a
602 00 Brnodoc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Narozena 3.4.1956 v Boskovicích
Pracoviště Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 613 00
Adresa Roubalova 458/5b, 602 00 Brno
Telefon +420 532 234 919
Email oslejskova.hana@fnbrno.cz
VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PRAXE
2009 - 2023 Přednosta Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno
2009 Jmenována docentem neurologie
2008 Obhájena habilitační práce v oboru neurologie
2008 Ukončení postgraduální doktorandského studia LF MU
2008 Statut klinického epileptologa
2003 - 2020 Vedoucí lékařka dětské části Centra pro epilepsie Brno
1997 - 2005 Zástupce přednosty kliniky pro léčebně preventivní péči
1997 Dlouhodobá stáž „Metabolické poruchy se zaměřením na
onemocnění nervového systému“ KDDL VFN Praha
 
1995 Vedoucí lékař oddělení KDN FN Brno
1993 Funkční odbornost EEG
1992 Nástavbová atestace z dětské neurologie
1989 Atestace z neurologie I. stupně
1989 Stáž na Neurologické klinice ILF Praha
1981 - dosud Klinika dětské neurologie FN a LF MU Brno
1975 - 1981 Lékařská fakulta UJEP Brno (obor Všeobecné lékařství)
1972 - 1975 Gymnázium Boskovice
ČLENSTVÍ A DALŠÍ ČINNOST
 Výbor Společnosti dětské neurologie ČLS JEP (od r. 2004, předsedkyně 2007 -
2011)
 Výbor České ligy proti epilepsii (od r. 2007, předsedkyně od r. 2019 dosud)
 Specializační oborová rada Dětské neurologie (předsedkyně od r. 2018 dosud)
 Etická komise FN Brno (od r. 2004 dosud)
 Garant LF MU Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Garant FN Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Oborová rada neurologie pro doktorské studium na LF MU Brno (od r. 2009
dosud)
 Oborová rada pro doktorské studium v programu Speciální pedagogika (od r. 2006
dosud)
 Zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Dětské neurologie (od r. 2005
dosud)
 Akreditační komise pro Dětskou neurologii (od r. 2005 dosud)
 Sekce biochemické genetiky SLG ČLS JEP
 Redakční rada České a slovenské neurologie a neurochirurgie (od r. 2011 dosud)
 „Širší redakční rada“ časopisu Neurologie pro praxi (od r. 2005 dosud)
 Správní rada Nadačního fondu dětské onkologie Krtek
 Komise pro pediatrickou specializaci na LF MU
 Konzultant Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 Ústřední znalecká komise MZ ČR
 
2
 
PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Pregraduální výuka lékařů, dalších vysokoškoláků a středně zdravotnických
pracovníků
Lékařská fakulta MU Brno
Pedagogická fakulta MU Brno - Katedra speciální pedagogiky
Vedoucí samostatných prací studentů
SVOČ LF MU
v r. 2007 - 3. místo na 51. Studentské vědecké konferenci LF MU
„Cesta pacienta za diagnózou poruch autistického“
v r. 2009 - 1. místo v interní sekci na 53. Studentské vědecké konfe-
renci LF MU „Výskyt epileptiformní aktivity a epilepsie u dětí
s ADHD syndromem a vztah lokalizace fokusu epileptiformní
aktivity k jádrovým příznakům ADHD“
 
v r. 2011 - 1. místo v interní sekci na 55. Studentské vědecké
konferenci LF MU „Vliv novorozenecké žloutenky na vznik
autismu“
 
P Pool studium
 
Školitelka studenta LF MU na téma: Kognitivní poruchy u dětí s epilepsií
– význam jejich dynamického sledování v managementu terapie.
Obhájeno úspěšně dne 26.05.2021 s hodnocením A.
 
Postgraduální vzdělávání lékařů
Odborný školitel postgraduálního distančního doktorandského studia v oboru
neurologie
 MUDr. Michal Ryzí: Příčiny neúspěšnosti resekčních operací u pacientů
s epilepsií.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Pavlína Cahová (Danhofer): Zjištění incidence ADHD (klasifikace
DSM-IV) u dětských pacientů s epilepsií sledovaných v Univerzitním centru
pro epileptologii a epileptochirurgii Masarykovy univerzity: prospektivní
studie v letech 2009-2011. Vztah epileptoformní aktivity na sklapovém
EEG, epilepsie a fenotypového vyjádření ADHD.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Ondřej Horák: Role amplitudového a konvenčního EEG u
novorozenců s časným asfytickým syndromem léčených řízenou
hypotermií: elektrofyziologické koeralce a prognostické aspekty
Aktuálně probíhá.
Bohatá přednášková činnost v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a sester
(celostátní kongresy, IDVPZ Brno, IPVZ Bratislava, Subkatedra dětské neurologie
IPVZ Praha a další)
PUBLIKAČNÍ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 1)
 
WoS Scopu
s
Document results 77 62
Article 37 42
Review 12 15
Letter 2 3
Editorial 1 1
Meeting Abstract 26 -
 
2
Cumulative IF 54,826 53,068
First author 13 16
h-index 10 12
Citation of author 323 366
Exclude self citations of author 300 333
Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za nejvýznamnější příspěvek
k rozvoji klinické medicíny za rok 2009
Kuba R., Brázdil M., Kalina M., Procházka T., Hovorka J., Nežádal T., Hadač J., Brožová
K., Sebroňová V., Komárek V., Marusič P., Ošlejšková H., Zárubová J., Rektor I.
Vagus nerve stimulation: longitudinal follow-up of patients treated for 5 years. Seizure
2009; 18: 269-274.
VEĎECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 2)
AZV granty, členka řešitelského týmu: 3
Interní grantové projekty FN Brno, hlavní řešitel: 1
Projekty Institucionální podpory FN Brno, hlavní řešitel: 4
Projekty LF MU Brno (hlavní řešitel): 6
Projekty LF MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Projekty MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Další projekty, členka řešitelského týmu: 4
 
HLAVNÍ ZKOUŠEJÍCÍ LÉKOVÝCH STUDIÍ SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č.3)
2007 – dosud: 4
Aktuálně probíhá: 1
USPOŘÁDÁNÍ SJEZDŮ, KONFERENCÍ, PRACOVNÍCH SEMINÁŘŮ, atd.
Hlavní organizátor 44., 47. a 53. česko-slovenských dnů dětské neurologie, (celostátní
kongres)
Prezidentka 32. Českého a slovenského epileptologického sjezdu
Organizátorka pravidelných „Setkání dětských neurologů a pediatrů v Brně“ 
 
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. V Brně 18.3.2024
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Roubalova 5a
602 00 Brnodoc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Narozena 3.4.1956 v Boskovicích
Pracoviště Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 613 00
Adresa Roubalova 458/5b, 602 00 Brno
Telefon +420 532 234 919
Email oslejskova.hana@fnbrno.cz
VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PRAXE
2009 - 2023 Přednosta Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno
2009 Jmenována docentem neurologie
2008 Obhájena habilitační práce v oboru neurologie
2008 Ukončení postgraduální doktorandského studia LF MU
2008 Statut klinického epileptologa
2003 - 2020 Vedoucí lékařka dětské části Centra pro epilepsie Brno
1997 - 2005 Zástupce přednosty kliniky pro léčebně preventivní péči
1997 Dlouhodobá stáž „Metabolické poruchy se zaměřením na
onemocnění nervového systému“ KDDL VFN Praha
 
1995 Vedoucí lékař oddělení KDN FN Brno
1993 Funkční odbornost EEG
1992 Nástavbová atestace z dětské neurologie
1989 Atestace z neurologie I. stupně
1989 Stáž na Neurologické klinice ILF Praha
1981 - dosud Klinika dětské neurologie FN a LF MU Brno
1975 - 1981 Lékařská fakulta UJEP Brno (obor Všeobecné lékařství)
1972 - 1975 Gymnázium Boskovice
ČLENSTVÍ A DALŠÍ ČINNOST
 Výbor Společnosti dětské neurologie ČLS JEP (od r. 2004, předsedkyně 2007 -
2011)
 Výbor České ligy proti epilepsii (od r. 2007, předsedkyně od r. 2019 dosud)
 Specializační oborová rada Dětské neurologie (předsedkyně od r. 2018 dosud)
 Etická komise FN Brno (od r. 2004 dosud)
 Garant LF MU Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Garant FN Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Oborová rada neurologie pro doktorské studium na LF MU Brno (od r. 2009
dosud)
 Oborová rada pro doktorské studium v programu Speciální pedagogika (od r. 2006
dosud)
 Zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Dětské neurologie (od r. 2005
dosud)
 Akreditační komise pro Dětskou neurologii (od r. 2005 dosud)
 Sekce biochemické genetiky SLG ČLS JEP
 Redakční rada České a slovenské neurologie a neurochirurgie (od r. 2011 dosud)
 „Širší redakční rada“ časopisu Neurologie pro praxi (od r. 2005 dosud)
 Správní rada Nadačního fondu dětské onkologie Krtek
 Komise pro pediatrickou specializaci na LF MU
 Konzultant Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 Ústřední znalecká komise MZ ČR
 
2
 
PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Pregraduální výuka lékařů, dalších vysokoškoláků a středně zdravotnických
pracovníků
Lékařská fakulta MU Brno
Pedagogická fakulta MU Brno - Katedra speciální pedagogiky
Vedoucí samostatných prací studentů
SVOČ LF MU
v r. 2007 - 3. místo na 51. Studentské vědecké konferenci LF MU
„Cesta pacienta za diagnózou poruch autistického“
v r. 2009 - 1. místo v interní sekci na 53. Studentské vědecké konfe-
renci LF MU „Výskyt epileptiformní aktivity a epilepsie u dětí
s ADHD syndromem a vztah lokalizace fokusu epileptiformní
aktivity k jádrovým příznakům ADHD“
 
v r. 2011 - 1. místo v interní sekci na 55. Studentské vědecké
konferenci LF MU „Vliv novorozenecké žloutenky na vznik
autismu“
 
P Pool studium
 
Školitelka studenta LF MU na téma: Kognitivní poruchy u dětí s epilepsií
– význam jejich dynamického sledování v managementu terapie.
Obhájeno úspěšně dne 26.05.2021 s hodnocením A.
 
Postgraduální vzdělávání lékařů
Odborný školitel postgraduálního distančního doktorandského studia v oboru
neurologie
 MUDr. Michal Ryzí: Příčiny neúspěšnosti resekčních operací u pacientů
s epilepsií.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Pavlína Cahová (Danhofer): Zjištění incidence ADHD (klasifikace
DSM-IV) u dětských pacientů s epilepsií sledovaných v Univerzitním centru
pro epileptologii a epileptochirurgii Masarykovy univerzity: prospektivní
studie v letech 2009-2011. Vztah epileptoformní aktivity na sklapovém
EEG, epilepsie a fenotypového vyjádření ADHD.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Ondřej Horák: Role amplitudového a konvenčního EEG u
novorozenců s časným asfytickým syndromem léčených řízenou
hypotermií: elektrofyziologické koeralce a prognostické aspekty
Aktuálně probíhá.
Bohatá přednášková činnost v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a sester
(celostátní kongresy, IDVPZ Brno, IPVZ Bratislava, Subkatedra dětské neurologie
IPVZ Praha a další)
PUBLIKAČNÍ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 1)
 
WoS Scopu
s
Document results 77 62
Article 37 42
Review 12 15
Letter 2 3
Editorial 1 1
Meeting Abstract 26 -
 
2
Cumulative IF 54,826 53,068
First author 13 16
h-index 10 12
Citation of author 323 366
Exclude self citations of author 300 333
Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za nejvýznamnější příspěvek
k rozvoji klinické medicíny za rok 2009
Kuba R., Brázdil M., Kalina M., Procházka T., Hovorka J., Nežádal T., Hadač J., Brožová
K., Sebroňová V., Komárek V., Marusič P., Ošlejšková H., Zárubová J., Rektor I.
Vagus nerve stimulation: longitudinal follow-up of patients treated for 5 years. Seizure
2009; 18: 269-274.
VEĎECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 2)
AZV granty, členka řešitelského týmu: 3
Interní grantové projekty FN Brno, hlavní řešitel: 1
Projekty Institucionální podpory FN Brno, hlavní řešitel: 4
Projekty LF MU Brno (hlavní řešitel): 6
Projekty LF MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Projekty MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Další projekty, členka řešitelského týmu: 4
 
HLAVNÍ ZKOUŠEJÍCÍ LÉKOVÝCH STUDIÍ SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č.3)
2007 – dosud: 4
Aktuálně probíhá: 1
USPOŘÁDÁNÍ SJEZDŮ, KONFERENCÍ, PRACOVNÍCH SEMINÁŘŮ, atd.
Hlavní organizátor 44., 47. a 53. česko-slovenských dnů dětské neurologie, (celostátní
kongres)
Prezidentka 32. Českého a slovenského epileptologického sjezdu
Organizátorka pravidelných „Setkání dětských neurologů a pediatrů v Brně“ 
 
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. V Brně 18.3.2024
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Roubalova 5a
602 00 Brnodoc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Narozena 3.4.1956 v Boskovicích
Pracoviště Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 613 00
Adresa Roubalova 458/5b, 602 00 Brno
Telefon +420 532 234 919
Email oslejskova.hana@fnbrno.cz
VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PRAXE
2009 - 2023 Přednosta Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno
2009 Jmenována docentem neurologie
2008 Obhájena habilitační práce v oboru neurologie
2008 Ukončení postgraduální doktorandského studia LF MU
2008 Statut klinického epileptologa
2003 - 2020 Vedoucí lékařka dětské části Centra pro epilepsie Brno
1997 - 2005 Zástupce přednosty kliniky pro léčebně preventivní péči
1997 Dlouhodobá stáž „Metabolické poruchy se zaměřením na
onemocnění nervového systému“ KDDL VFN Praha
 
1995 Vedoucí lékař oddělení KDN FN Brno
1993 Funkční odbornost EEG
1992 Nástavbová atestace z dětské neurologie
1989 Atestace z neurologie I. stupně
1989 Stáž na Neurologické klinice ILF Praha
1981 - dosud Klinika dětské neurologie FN a LF MU Brno
1975 - 1981 Lékařská fakulta UJEP Brno (obor Všeobecné lékařství)
1972 - 1975 Gymnázium Boskovice
ČLENSTVÍ A DALŠÍ ČINNOST
 Výbor Společnosti dětské neurologie ČLS JEP (od r. 2004, předsedkyně 2007 -
2011)
 Výbor České ligy proti epilepsii (od r. 2007, předsedkyně od r. 2019 dosud)
 Specializační oborová rada Dětské neurologie (předsedkyně od r. 2018 dosud)
 Etická komise FN Brno (od r. 2004 dosud)
 Garant LF MU Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Garant FN Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Oborová rada neurologie pro doktorské studium na LF MU Brno (od r. 2009
dosud)
 Oborová rada pro doktorské studium v programu Speciální pedagogika (od r. 2006
dosud)
 Zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Dětské neurologie (od r. 2005
dosud)
 Akreditační komise pro Dětskou neurologii (od r. 2005 dosud)
 Sekce biochemické genetiky SLG ČLS JEP
 Redakční rada České a slovenské neurologie a neurochirurgie (od r. 2011 dosud)
 „Širší redakční rada“ časopisu Neurologie pro praxi (od r. 2005 dosud)
 Správní rada Nadačního fondu dětské onkologie Krtek
 Komise pro pediatrickou specializaci na LF MU
 Konzultant Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 Ústřední znalecká komise MZ ČR
 
2
 
PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Pregraduální výuka lékařů, dalších vysokoškoláků a středně zdravotnických
pracovníků
Lékařská fakulta MU Brno
Pedagogická fakulta MU Brno - Katedra speciální pedagogiky
Vedoucí samostatných prací studentů
SVOČ LF MU
v r. 2007 - 3. místo na 51. Studentské vědecké konferenci LF MU
„Cesta pacienta za diagnózou poruch autistického“
v r. 2009 - 1. místo v interní sekci na 53. Studentské vědecké konfe-
renci LF MU „Výskyt epileptiformní aktivity a epilepsie u dětí
s ADHD syndromem a vztah lokalizace fokusu epileptiformní
aktivity k jádrovým příznakům ADHD“
 
v r. 2011 - 1. místo v interní sekci na 55. Studentské vědecké
konferenci LF MU „Vliv novorozenecké žloutenky na vznik
autismu“
 
P Pool studium
 
Školitelka studenta LF MU na téma: Kognitivní poruchy u dětí s epilepsií
– význam jejich dynamického sledování v managementu terapie.
Obhájeno úspěšně dne 26.05.2021 s hodnocením A.
 
Postgraduální vzdělávání lékařů
Odborný školitel postgraduálního distančního doktorandského studia v oboru
neurologie
 MUDr. Michal Ryzí: Příčiny neúspěšnosti resekčních operací u pacientů
s epilepsií.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Pavlína Cahová (Danhofer): Zjištění incidence ADHD (klasifikace
DSM-IV) u dětských pacientů s epilepsií sledovaných v Univerzitním centru
pro epileptologii a epileptochirurgii Masarykovy univerzity: prospektivní
studie v letech 2009-2011. Vztah epileptoformní aktivity na sklapovém
EEG, epilepsie a fenotypového vyjádření ADHD.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Ondřej Horák: Role amplitudového a konvenčního EEG u
novorozenců s časným asfytickým syndromem léčených řízenou
hypotermií: elektrofyziologické koeralce a prognostické aspekty
Aktuálně probíhá.
Bohatá přednášková činnost v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a sester
(celostátní kongresy, IDVPZ Brno, IPVZ Bratislava, Subkatedra dětské neurologie
IPVZ Praha a další)
PUBLIKAČNÍ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 1)
 
WoS Scopu
s
Document results 77 62
Article 37 42
Review 12 15
Letter 2 3
Editorial 1 1
Meeting Abstract 26 -
 
2
Cumulative IF 54,826 53,068
First author 13 16
h-index 10 12
Citation of author 323 366
Exclude self citations of author 300 333
Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za nejvýznamnější příspěvek
k rozvoji klinické medicíny za rok 2009
Kuba R., Brázdil M., Kalina M., Procházka T., Hovorka J., Nežádal T., Hadač J., Brožová
K., Sebroňová V., Komárek V., Marusič P., Ošlejšková H., Zárubová J., Rektor I.
Vagus nerve stimulation: longitudinal follow-up of patients treated for 5 years. Seizure
2009; 18: 269-274.
VEĎECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 2)
AZV granty, členka řešitelského týmu: 3
Interní grantové projekty FN Brno, hlavní řešitel: 1
Projekty Institucionální podpory FN Brno, hlavní řešitel: 4
Projekty LF MU Brno (hlavní řešitel): 6
Projekty LF MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Projekty MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Další projekty, členka řešitelského týmu: 4
 
HLAVNÍ ZKOUŠEJÍCÍ LÉKOVÝCH STUDIÍ SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č.3)
2007 – dosud: 4
Aktuálně probíhá: 1
USPOŘÁDÁNÍ SJEZDŮ, KONFERENCÍ, PRACOVNÍCH SEMINÁŘŮ, atd.
Hlavní organizátor 44., 47. a 53. česko-slovenských dnů dětské neurologie, (celostátní
kongres)
Prezidentka 32. Českého a slovenského epileptologického sjezdu
Organizátorka pravidelných „Setkání dětských neurologů a pediatrů v Brně“ 
 
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. V Brně 18.3.2024
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Roubalova 5a
602 00 Brnodoc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Narozena 3.4.1956 v Boskovicích
Pracoviště Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Černopolní 9, 613 00
Adresa Roubalova 458/5b, 602 00 Brno
Telefon +420 532 234 919
Email oslejskova.hana@fnbrno.cz
VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ PRAXE
2009 - 2023 Přednosta Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno
2009 Jmenována docentem neurologie
2008 Obhájena habilitační práce v oboru neurologie
2008 Ukončení postgraduální doktorandského studia LF MU
2008 Statut klinického epileptologa
2003 - 2020 Vedoucí lékařka dětské části Centra pro epilepsie Brno
1997 - 2005 Zástupce přednosty kliniky pro léčebně preventivní péči
1997 Dlouhodobá stáž „Metabolické poruchy se zaměřením na
onemocnění nervového systému“ KDDL VFN Praha
 
1995 Vedoucí lékař oddělení KDN FN Brno
1993 Funkční odbornost EEG
1992 Nástavbová atestace z dětské neurologie
1989 Atestace z neurologie I. stupně
1989 Stáž na Neurologické klinice ILF Praha
1981 - dosud Klinika dětské neurologie FN a LF MU Brno
1975 - 1981 Lékařská fakulta UJEP Brno (obor Všeobecné lékařství)
1972 - 1975 Gymnázium Boskovice
ČLENSTVÍ A DALŠÍ ČINNOST
 Výbor Společnosti dětské neurologie ČLS JEP (od r. 2004, předsedkyně 2007 -
2011)
 Výbor České ligy proti epilepsii (od r. 2007, předsedkyně od r. 2019 dosud)
 Specializační oborová rada Dětské neurologie (předsedkyně od r. 2018 dosud)
 Etická komise FN Brno (od r. 2004 dosud)
 Garant LF MU Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Garant FN Brno pro samostatný obor Dětská neurologie (od r. 2014 dosud)
 Oborová rada neurologie pro doktorské studium na LF MU Brno (od r. 2009
dosud)
 Oborová rada pro doktorské studium v programu Speciální pedagogika (od r. 2006
dosud)
 Zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Dětské neurologie (od r. 2005
dosud)
 Akreditační komise pro Dětskou neurologii (od r. 2005 dosud)
 Sekce biochemické genetiky SLG ČLS JEP
 Redakční rada České a slovenské neurologie a neurochirurgie (od r. 2011 dosud)
 „Širší redakční rada“ časopisu Neurologie pro praxi (od r. 2005 dosud)
 Správní rada Nadačního fondu dětské onkologie Krtek
 Komise pro pediatrickou specializaci na LF MU
 Konzultant Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje
 Ústřední znalecká komise MZ ČR
 
2
 
PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Pregraduální výuka lékařů, dalších vysokoškoláků a středně zdravotnických
pracovníků
Lékařská fakulta MU Brno
Pedagogická fakulta MU Brno - Katedra speciální pedagogiky
Vedoucí samostatných prací studentů
SVOČ LF MU
v r. 2007 - 3. místo na 51. Studentské vědecké konferenci LF MU
„Cesta pacienta za diagnózou poruch autistického“
v r. 2009 - 1. místo v interní sekci na 53. Studentské vědecké konfe-
renci LF MU „Výskyt epileptiformní aktivity a epilepsie u dětí
s ADHD syndromem a vztah lokalizace fokusu epileptiformní
aktivity k jádrovým příznakům ADHD“
 
v r. 2011 - 1. místo v interní sekci na 55. Studentské vědecké
konferenci LF MU „Vliv novorozenecké žloutenky na vznik
autismu“
 
P Pool studium
 
Školitelka studenta LF MU na téma: Kognitivní poruchy u dětí s epilepsií
– význam jejich dynamického sledování v managementu terapie.
Obhájeno úspěšně dne 26.05.2021 s hodnocením A.
 
Postgraduální vzdělávání lékařů
Odborný školitel postgraduálního distančního doktorandského studia v oboru
neurologie
 MUDr. Michal Ryzí: Příčiny neúspěšnosti resekčních operací u pacientů
s epilepsií.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Pavlína Cahová (Danhofer): Zjištění incidence ADHD (klasifikace
DSM-IV) u dětských pacientů s epilepsií sledovaných v Univerzitním centru
pro epileptologii a epileptochirurgii Masarykovy univerzity: prospektivní
studie v letech 2009-2011. Vztah epileptoformní aktivity na sklapovém
EEG, epilepsie a fenotypového vyjádření ADHD.
Úspěšně ukončeno a obhájeno.
 MUDr. Ondřej Horák: Role amplitudového a konvenčního EEG u
novorozenců s časným asfytickým syndromem léčených řízenou
hypotermií: elektrofyziologické koeralce a prognostické aspekty
Aktuálně probíhá.
Bohatá přednášková činnost v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a sester
(celostátní kongresy, IDVPZ Brno, IPVZ Bratislava, Subkatedra dětské neurologie
IPVZ Praha a další)
PUBLIKAČNÍ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 1)
 
WoS Scopu
s
Document results 77 62
Article 37 42
Review 12 15
Letter 2 3
Editorial 1 1
Meeting Abstract 26 -
 
2
Cumulative IF 54,826 53,068
First author 13 16
h-index 10 12
Citation of author 323 366
Exclude self citations of author 300 333
Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za nejvýznamnější příspěvek
k rozvoji klinické medicíny za rok 2009
Kuba R., Brázdil M., Kalina M., Procházka T., Hovorka J., Nežádal T., Hadač J., Brožová
K., Sebroňová V., Komárek V., Marusič P., Ošlejšková H., Zárubová J., Rektor I.
Vagus nerve stimulation: longitudinal follow-up of patients treated for 5 years. Seizure
2009; 18: 269-274.
VEĎECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č. 2)
AZV granty, členka řešitelského týmu: 3
Interní grantové projekty FN Brno, hlavní řešitel: 1
Projekty Institucionální podpory FN Brno, hlavní řešitel: 4
Projekty LF MU Brno (hlavní řešitel): 6
Projekty LF MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Projekty MU Brno (členka řešitelského týmu): 1
Další projekty, členka řešitelského týmu: 4
 
HLAVNÍ ZKOUŠEJÍCÍ LÉKOVÝCH STUDIÍ SOUHRNNĚ (podrobně viz příloha č.3)
2007 – dosud: 4
Aktuálně probíhá: 1
USPOŘÁDÁNÍ SJEZDŮ, KONFERENCÍ, PRACOVNÍCH SEMINÁŘŮ, atd.
Hlavní organizátor 44., 47. a 53. česko-slovenských dnů dětské neurologie, (celostátní
kongres)
Prezidentka 32. Českého a slovenského epileptologického sjezdu
Organizátorka pravidelných „Setkání dětských neurologů a pediatrů v Brně“ 
 
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. V Brně 18.3.2024
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Roubalova 5a
602 00 Brno