Vývojová dyspraxia

Vývojová dyspraxia
 
Verbálna dyspraxia ako nozologická jednotka je zložitým problémov v zmysle
patogenézy aj klinického obrazu narušenia reči. Raný vývin reči u detí  s verbálnou dyspraxiou je odlišný už v jeho 
najranejších štádiách odráža v spomalenom a odlišnom jazykovom vývine a vedie k oneskorenému vývinu reči a jazyka a 
k nedodržaniu vývojových medzníkov . Včasné neodhalenie  nesie so sebou riziko progredovania poruchy reči a narušenie 
zdravého psychického vývinu dieťaťa. Individuálna terapia šitá na mieru môže zmierniť následky . Toto všeobecné konštatovanie  
sa bežne používa , ale nedemonštruje ,ktorá terapia je najefektívnejšia , ani neurčuje frekvenciu  a trvanie terapeutických 
stretnutí .                                                                                                                         
Aj keď  posledné desaťročie prinieslo vzrastajúci záujem o problematiku a nové štúdie v oblasti VVD,  zatiaľ nie je nemožné 

 

Verbálna dyspraxia ako nozologická jednotka je zložitým problémov v zmysle

patogenézy aj klinického obrazu narušenia reči. Raný vývin reči u detí  s verbálnou dyspraxiou je odlišný už v jeho 

najranejších štádiách odráža v spomalenom a odlišnom jazykovom vývine a vedie k oneskorenému vývinu reči a jazyka a 

k nedodržaniu vývojových medzníkov . Včasné neodhalenie  nesie so sebou riziko progredovania poruchy reči a narušenie 

zdravého psychického vývinu dieťaťa. Individuálna terapia šitá na mieru môže zmierniť následky . Toto všeobecné konštatovanie  

sa bežne používa , ale nedemonštruje ,ktorá terapia je najefektívnejšia , ani neurčuje frekvenciu  a trvanie terapeutických 

stretnutí .                                                                                                                         

Aj keď  posledné desaťročie prinieslo vzrastajúci záujem o problematiku a nové štúdie v oblasti VVD,  zatiaľ nie je nemožné 

určiť, ktorá terapia je najefektívnejšia a naopak, ktorá je najmenej efektívna.