Využitie princípov Programu dyspraxie Nuffieldskeho centra, kauzistická štúdia

 Využitie princípov Programu dyspraxie Nuffieldskeho centra, kauzistická štúdia
Cieľom krátkej kazuistiky bude opísať skúsenosti s využitím princípov Programu dyspraxie Nuffieldskeho centra u slovensky 
hovoriaceho dieťaťa vo veku  4;5 roka s narušeným vývinom reči, známkami vývinovej verbálnej dyspraxie, narušenou zrozumiteľnosťou 
reči, normálnym neverbálnym intelektom. Pri vstupe do logopedickej terapie malo dieťa vo fonetickom repertoári iba vokály a 
konsonanty M a J. Terapia sa zamerala na rozšírenie fonetického repertoáru s využitím obrázkových reprezentantov hlások. Ďalej 
na nácvik fonotaktických štruktúr CV, CVCV významových slov s využitím s využitím obrázkových reprezentantov a princípov motorického 
programovania. Efektivita terapie bola zaznamenaná nárastom fonetického repertoáru, fonotaktických štruktúr a zlepšením zrozumiteľnosti 
reči. Kazuistika bude prezentovaná s veľmi krátkymi audio a videonahrávkami.
 

Cieľom krátkej kazuistiky bude opísať skúsenosti s využitím princípov Programu dyspraxie Nuffieldskeho centra u slovensky 

hovoriaceho dieťaťa vo veku  4;5 roka s narušeným vývinom reči, známkami vývinovej verbálnej dyspraxie, narušenou zrozumiteľnosťou 

reči, normálnym neverbálnym intelektom. Pri vstupe do logopedickej terapie malo dieťa vo fonetickom repertoári iba vokály a 

konsonanty M a J. Terapia sa zamerala na rozšírenie fonetického repertoáru s využitím obrázkových reprezentantov hlások. Ďalej 

na nácvik fonotaktických štruktúr CV, CVCV významových slov s využitím s využitím obrázkových reprezentantov a princípov motorického 

programovania. Efektivita terapie bola zaznamenaná nárastom fonetického repertoáru, fonotaktických štruktúr a zlepšením zrozumiteľnosti 

reči. Kazuistika bude prezentovaná s veľmi krátkymi audio a videonahrávkami.Zde můžete psát...