PhDr. Leona Jochmannová

PhDr. Leona Jochmannová

 

dříve Němcová.
Atestovaná klinická psycholožka, dlouhodobě se specializuje na oblast dětské psychologie a problematiku attachmentu. Výzkumně i publikačně
se zabývá diagnostikou a léčením následků traumatu u dospělých i dětí. Další oblastí odborného zájmu je supervize v zařízeních sociální
péče, zdravotnictví a školství. Absolventka magisterského jednooborového studia psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (1999).
Atestace v oboru klinická psychologie (2006). Od r.2006 má v Olomouci vlastní klinickou praxi (nestátní zdravotnické zařízení). Jako
psycholog pracovala např. ve FN Motol Praha, dále v oblasti problematiky závislostí a poruch chování v P-centru Olomouc a ve Středisku
výchovné péče v Kroměříži.
Od roku 2010 se zabývá problematikou diagnostiky, léčby a výzkumu traumatu a PTSD, absolvovala s certifikátem Evropské asociace SE (EASE®)
tříletý výcvik v metodě Somatic Experiencing®, podle Petera Levina. V současné době spolupracuje na vzdělávacím programu v oblasti léčení
a výzkumu traumatu s Institutem for NeuroTracking® v Mnichově. Je supervizorkou metody VTI (SPIN Praha). Absolvovala výcviky krizové
intervence, managementu hromadných neštěstí a dlouhodobé psychoterapeutické výcviky.
Na Univerzitě Palackého působí jako odborný asistent  na katedře psychologie FF v rámci oboru klinická psychologie a psychoterapie.
Spoluautorsky se podílela na odborných knihách Dítě traumatizované v blízkých vztazích, Psychicky zranené dieťa a možnosti intervencie 
(Portál), Krizové situace výchovy a výuky, Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin (Triton). Téma její disertační práce: 
Psychická a vývojová traumata u dětí – shody se syndromem ADHD, rozdíly a diagnostická rozlišení. Je členkou Asociace klinických psychologů,
Evropské společnosti pro trauma a disociaci (ESTD) a předsedkyní Asociace Somatic Experiencing ČR.

 

AKCI PODPOŘILI

 

https://montessorihracky.cz/

https://www.mutabene.cz/