DYSPRAXIE- senzomotorický terapeutický prístup - PaedDr. Adelaida Fabiánová - BUDE POUZE 50 minut!!!

DYSPRAXIE- senzomotorický terapeutický prístup  - PaedDr. Adelaida Fabiánová   - BUDE POUZE 50 minut!!!
 PaedDr.Adelaida Fábianová
Adeli Medical center Piešťany, LF UK Bratislava
 
Dyspraxia postihuje čoraz viac detí. Jej výskyt môže byť viazaný na neurobehaviorálne poruchy, neurogénne poruchy,
ale nevylučuje sa ani idiopatická príčina. Príznaky dyspraxie sa odlišujú i v závislosti od veku dieťaťa v zmysle
 raného, predškolského a školského veku. Problémy vyplývajúce z tejto diagnózy však majú tendenciu pretrvávať aj 
v dospelosti  so sekundárny dopadom na psychiku (emocionálne vnímanie) a znížené sociálne zručnosti.
V rámci logopedickej intervencie integrujeme senzomotorické elementy za účelom budovania   oromotorickej 
koordinácie. Globálny terapeutický aspekt zohľadňujúci tieto prvky je obsiahnutý aj v terapeutickom prístupe 
PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic. Tento využíva taktilné podnety ktoré uľahčia zmeny 
v cielených artikulačných pohyboch. Ich využitím sa podporuje  žiadaný plánovaný  pohyb artikulačných orgánov 
s cieľom zlepšenia produkcie hlások a slabík. V konečnom dôsledku je dieťa schopné správne artikulovať slová 
ktoré zakomponuje aj do svojho rečového prejavu. 
Obsahom workshopu je predstavenie rehabilitačných stratégií a metód primárne posilňujúcich oromotorický systém 

PaedDr. Adelaida Fábianová

Adeli Medical center Piešťany, LF UK Bratislava

WORKSHOP BUDE TRVAT POUZE 50 MINUT!

Dyspraxia postihuje čoraz viac detí. Jej výskyt môže byť viazaný na neurobehaviorálne poruchy, neurogénne poruchy,

ale nevylučuje sa ani idiopatická príčina. Príznaky dyspraxie sa odlišujú i v závislosti od veku dieťaťa v zmysle

 raného, predškolského a školského veku. Problémy vyplývajúce z tejto diagnózy však majú tendenciu pretrvávať aj 

v dospelosti  so sekundárny dopadom na psychiku (emocionálne vnímanie) a znížené sociálne zručnosti.

V rámci logopedickej intervencie integrujeme senzomotorické elementy za účelom budovania   oromotorickej 

koordinácie. Globálny terapeutický aspekt zohľadňujúci tieto prvky je obsiahnutý aj v terapeutickom prístupe 

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic. Tento využíva taktilné podnety ktoré uľahčia zmeny 

v cielených artikulačných pohyboch. Ich využitím sa podporuje  žiadaný plánovaný  pohyb artikulačných orgánov 

s cieľom zlepšenia produkcie hlások a slabík. V konečnom dôsledku je dieťa schopné správne artikulovať slová 

ktoré zakomponuje aj do svojho rečového prejavu. 

Obsahom workshopu je predstavenie rehabilitačných stratégií a metód primárne posilňujúcich oromotorický systém 

s rozvíjaním správnej artikulácie;  sekundárne zlepšením jemnomotorických schopností sériou špeciálnych cvičení.